Общи Условия за Ползване за „Простор”

 

Моля, прочетете подробно описаните по-долу Общи условия за ползвана на „Простор®” (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Уитмайнд“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „Уитмайнд“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги по предоставяне на „Простор®”, наричан по-долу за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ услугата на „Простор ®, (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между Доставчика и Потребителя с предмет предоставяне на услугата „Простор® се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Потребителя с тях. В последния случай електронното изявление на Потребителя се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия за ползване на „Простор® и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приемаги безусловно и се задължава да ги спазва.

 

Данни за Доставчика

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Уитмайнд“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Надежда I”, бл.153, вх.А, ап.25
3. Данни за кореспонденция: гр.София, ж.к.”Надежда I”, бл.153, вх.А, ап.25, Email: office@witmind.com , тел: 02 44 33 040
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 201316576
5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
Уеб сайт: www.kzp.bg
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201316576

 

Предмет и Характеристика на Услугата

2. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:
2.1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да съхранява, публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
2.2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство;
2.3. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
2.4. Предоставяне на техническа поддръжка на услугата;

3. (3.1.) Доставчикът предоставя, а Ползвателят използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателя абонаментен план.
(3.2.) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Доставчикът обявява примерно изброяване на недобросъвестното ползване и технически и софтуерни ограничения на Услугата в Политиките.
(3.3.) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 3.2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

 

Предоставяне и Употреба на Услугата

4 (4.1.) За да използва Услугата Ползвателя следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(4.2.) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията.

5. (5.1.) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугата.
(5.2.) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
(5.3.) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика.

6 (6.1.) Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.
(6.2.) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.
(6.3.) Ползвателят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само до колкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.

7. (7.1.) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(7.2.) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(7.3.) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.
(7.4.) Ползвателят няма право да използва Услугата за създаване на „прокси“ и стартиране на резидентни програми.
(7.5.) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:
• За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които , противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
o Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
o представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
• За публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
• За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
• За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
(7.6.) Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – „СПАМ“. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

8. (8.1.) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
(8.2.) Предоставянето на услугата не включва предоставянето на име на домейн.
9. (9.1.) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(9.2.) В случаите по ал. 9.1., Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

10. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата, съгласно избрания от Ползвателя тарифен план.

11. (11.1.) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

12. (12.1.) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

Права и Задължения

13. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и разположени върху дисковото пространство приложения и/или данни представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

14. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват оборудване намиращо се в мрежата на Доставчика, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система свързана с Интернет.

15. При констатирано нарушение по предходния член Доставчикът има право временно да прекрати предоставянето на Услугата до отстраняване на проблема, като своевременно уведоми Ползвателя за това.
16. Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението.

17. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от Доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.

18. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

 

Отговорност

19. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

20. В случай че договорът бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

21. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на този договор, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (22.1.) неизпълнение на някое от задълженията по Общите условия, (22.2.) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (22.3.) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

23. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

24. (24.1.) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(24.2.) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или незиползване на Услугата.
(24.3.) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 24.

25. (25.1.) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
(25.2.) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

Срокове и Финансови Взаимоотношения

26. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: www.prostor.cloud/bg/планове-и-цени

27. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок и съобразно начините, описани в Политиката за плащания и гаранции, находяща се на следния Интернет адрес: www.prostor.cloud/bg/планове-и-цени

Чл. 28. (28.1) Ползвателят заплаща цената на услугата до 5-то число на месеца, в който се използват услугите. (28.2) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това. (28.3) В случаите по ал. 28.2 Доставчикът възстановява на Ползвателя цялата заплатена сума за Услугата. (28.4) В случаите по ал. 28.2 не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно от страна на Доставчика и вече са били извършени. За такива услуги се смятат: регистрация на домейн, регистрация на уеб сайт в популярни портали и търсачки, изработка на уеб сайт, системна администрация и др. (28.5) В случаите по ал. 28.2 Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисионни заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на услугата на Ползвателя и връщането на платената от Ползвателя сума. (28.6) В случаите по ал. 28.2, когато Ползвателят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Ползвателя да приспадне себестойността на дадената облага, от сумата подлежаща на възстановяване, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на УСЛУГАТА, и не включени в описанието на УСЛУГАТА. За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, бонус ваучери, парични бонуси и др.

 

Прекратяване на Услугата

29. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
• с изтичане на срока на договора;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
• в случаите по чл. 7, ал. 7.6 от този договор;

30. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.

 

Интелектуална Собственост

31. Материалите, предоставени на този уеб сайт ( www.prostor.cloud ) включително, но без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчика и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от останалото приложимо законодателство в областта на интелектуалната собственост.

 

Приложимо Право

32. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

33. При предоставяне на достъп до Услугата Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя при ползване на Услугата.

34. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

 

Други Разпоредби

35. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

36. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

37. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

38. Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор, определен съгласно чл. 22. от тези Общи условия.

39. Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителят не спази тази клауза договора се прекратява от страна на Доставчика.

 

С уважение,
Екипът на „Простор®”